Psychologiepraktijk Salland

llze ten Hove

Werkwijze 

Voor cliënten

Na aanmelding zal er een intakegesprek plaatsvinden. Hierin wordt samen met u onderzocht wat er aan de hand is, waarna een behandelvoorstel volgt. Op basis van de ernst van de klachten wordt er gekozen voor een door de overheid vastgesteld product: kort, middel of intensief, ieder met bijbehorende behandelduur. Dat kan variëren van één sessie tot ongeveer 12 sessies. Als u akkoord bent met het behandelvoorstel, kan de behandeling van start gaan. Als tijdens de intake of tijdens de behandeling blijkt dat de problematiek niet passend is binnen de Basis GGZ en intensievere hulp nodig lijkt, dan zorg ik ervoor dat u op een juiste manier wordt doorverwezen.


Na het intakegesprek en tijdens het afsluiten van de behandeling krijgt u het verzoek om één of meerdere vragenlijsten in te vullen. Dit gebeurt in het kader van ROM (Routine Outcome Measurement) en heeft als doel om de effectiviteit van de behandeling in kaart te brengen. Deze resultaten worden met u besproken. Ook wordt de cliënttevredenheid gemeten na afloop van de behandeling.


Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. De huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft. De gegevens worden bewaard in een dossier welke, volgens de wettelijke voorschriften, 20 jaar bewaard wordt. U heeft het recht om deze gegevens in te zien. Bij voorkeur maakt u daarvoor een afspraak. Zie tevens het privacy beleid psychologiepraktijk Salland (Privacybeleid.pdf).


Volgens wettelijke voorschriften beschik ik over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut (Kwaliteitsstatuut.pdf ). Desgewenst kunt u deze ook inzien op de praktijk.  Zie tevens de behandelvoorwaarden van psychologiepraktijk Salland (Behandelvoorwaarden.pdf.


Klachtenprocedure: ik doe mijn uiterste best om de zorg te bieden die u nodig heeft. Ik hecht veel belang aan tevredenheid van mijn cliënten en het leveren van kwalitatief goede behandelingen. Het kan uiteraard voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of suggesties heeft voor verbetering. Bespreek uw klacht dan in eerste instantie met mij, uw behandelend psycholoog. Samen kan er gekeken worden naar een passende oplossing voor het probleem. Mocht het niet lukken om er met mij uit te komen dan kunt u terecht bij de LVVP (www.lvvp.nl). 

Voor verwijzers 

Alleen wanneer iemand een DSM 5 diagnose heeft wordt behandeling door een psycholoog (deels) vergoed. Daarbij wordt de behandeling van bepaalde stoornissen door psychologen niet vergoed. Het gaat hierbij om:

  • specifieke fobieën
  • slaapstoornissen
  • seksuele functiestoornissen
  • aanpassingsstoornissen (surmenage)
  • werkgerelateerde stoornissen

Ik kan mensen met deze klachten of problemen goed helpen, maar de kosten hiervan komen dan voor hun eigen rekening (onverzekerde zorg). Ook wanneer er ‘slechts’ sprake is van klachten en er (nog) geen sprake is van een DSM stoornis, worden de kosten niet door de verzekeraar vergoed. Vaak verwijzen huisartsen in die gevallen door naar hun praktijkondersteuner, deze zorg is voor cliënten gratis.


Eisen aan de verwijsbrief
Een andere belangrijke regel betreft de verwijzing door de arts. Zonder verwijzing geen vergoeding. Bij de meeste zorgverzekeraars mogen huisartsen en ook andere artsen verwijzen, welke precies verschilt per verzekeraar. Cliënten kunnen dit nazien in hun polisvoorwaarden. De verwijzing moet aan bepaalde voorwaarden voldoen en uitgeschreven zijn voordat het eerste gesprek met de psycholoog plaats heeft.  Op de verwijzing dienen de volgende gegevens vermeld te staan:

- de diagnose (DSM-5 classificatie) die de verwijzer vermoedt

- de AGB code van de verwijzer

- de naam, het adres en de handtekening van de verwijzer

- de vermelding dat u verwijst voor Generalistische Basis GGZ

- of het al dan niet gaat om een heraanmelding voor de ggz. 

U hoeft de (vermoede) diagnose niet zelf vast te stellen, slechts te benoemen welke DSM 5 diagnose u vermoedt


Voor organisaties/ samenwerkingsverbanden 

Ik ben tevens beschikbaar om op basis van een samenwerkingsverband voor organisaties werkzaamheden te verrichten. Momenteel heb ik een samenwerkingsverband met het IVP, Instituut voor Psychotrauma te Diemen. Ik doe dit werk vanuit een ZZP constructie. Wanneer u benieuwd bent naar de mogelijkheden, neemt u dan contact met mij op.