Psychologiepraktijk Salland
Deskundig in EMDR en cognitieve gedragstherapie

Informatie 

Kosten en vergoedingen

Psychologiepraktijk Salland biedt zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Deze is gericht op kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen. Op basis van uw klachten kunt u gebruik maken van een door de overheid vastgesteld zorgzwaarteproduct: kort, middel of intensief, ieder met de bijbehorende behandelduur. Het kan voorkomen dat gedurende de behandeling blijkt dat u toch een langere of kortere behandelduur nodig heeft. In dat geval kan er overgestapt worden naar een ander product.

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U betaalt zelf het afgesproken product en de rekening kunt u achteraf indienen bij uw verzekeraar. Uw verzekeraar is ook zonder een dergelijk contract gehouden een deel van de psychologische hulp te vergoeden (m.u.v uw eigen risico).  Als u een restitutiepolis heeft afgesloten, heeft u recht op een vergoeding van het hele bedrag. Als u een naturapolis heeft, krijgt u een lager percentage van het bedrag vergoed. Voor het exacte percentage dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verwijs ik u naar de site van de Contractvrije Psycholoog én u wordt geadviseerd hierover contact te hebben met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Hou echter in alle gevallen rekening met uw eigen risico van minimaal 385 euro. Ook kunt u via uw werk of de arbo-arts mogelijk in aanmerking komen voor een behandeltraject. Tevens kunt u de kosten die niet onder het eigen risico vallen waarschijnlijk opgeven bij de jaarlijkse belastingaangifte.

Afhankelijk van het zorgzwaarteproduct variëren de bedragen voor de behandeling. De praktijk hanteert de tarieven die door beroepsverenigingen overeen zijn gekomen met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza).  De tijdsindicatie die is weergegeven, is de totale tijd die de behandelaar besteedt aan uw behandeling. Het gaat daarbij om het optellen van zowel de directe tijd (tijd waarin u in gesprek was) als de indirecte tijd (het opstellen van verslagen, inlezen in uw dossier voor een volgend gesprek, u uitnodigen, emailcontact tussen sessies, etc.). 

Tarieven 2021   

Zorgzwaarteproduct

Kort 

Middel

Intensief

Onvolledig   behandeltraject *

OVP consult   (onverzekerd) **

Tijd

90-294 minuten

295-495 minuten

496- 750 minuten

1-120 minuten

60 minuten

Kosten

€    522,13

€   855,01

€ 1434,96

€   228,04

€    114,41


* Onvolledig behandeltraject

Het onvolledig behandeltraject geldt alleen voor cliënten bij wie sprake is van een onterechte verwijzing (er blijkt bij intake geen sprake van een zgn. DSM 5 classificatie) of voor cliënten bij wie al vroeg in de behandeling blijkt dat de problematiek te zwaar is voor de Basis GGZ.

** Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan, de kosten komen dan voor uw eigen rekening of eventueel uit een aanvullende verzekering. Deze factuur valt onder onverzekerde zorg (OVP). 

 Te laat afzeggen

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit per mail of telefonisch doen, minimaal 24 uur van tevoren. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, ben ik genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Het no show tarief bedraagt €52,-. Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Waarom eigenlijk een rekening?
Soms komt er iets dringends tussen een afspraak of bent u de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en die gaat niet door, kan ik doorgaans niet meer iemand anders zien op die tijd. Door u een rekening te sturen van 52 euro voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik circa de helft van het gesprek aan u door. Ik neem daarmee dus tegelijk de andere helft van de kosten voor mijn rekening.

Zorgprestatiemodel 2022

Op 1 januari 2022 gaat er iets veranderen in de ggz. Het zorgprestatiemodel wordt ingevoerd. Ook voor u als patiënt heeft dat gevolgen, onder andere voor uw eigen risico. Welke gevolgen het nieuwe model heeft, leest u op de pagina via de link  https://lvvp.info/voor-clienten/zorgprestatiemodel-wat-verandert-voor-patienten/

Wat gebeurt er met uw eigen risico?

Tot en met 31 december 2021 betaalde u één keer het eigen risico per behandeltraject (product) van maximaal 365 dagen, ongeacht de startdatum van het behandeltraject. Zie voorbeeld 1 hieronder.

Dit gaat veranderen. Vanaf 1 januari 2022 wordt voor ggz het eigen risico per kalenderjaar aangesproken. Dit is een politieke keuze. LVVP-leden kunnen hier dan ook niet voor aansprakelijk gesteld worden. Bij andere vormen van zorg gebeurt dat al langere tijd. Op het moment dat een behandeltraject over de grens van het kalenderjaar heen gaat, betaalt u voor beide jaren het eigen risico. Zie voorbeeld 2.

Voorbeeld 1 

  • Start behandeling: 1 november 2020
  • Einde behandeling: 31 oktober 2021
  • Eigen risico: alleen het eigen risico van 2020 wordt aangesproken voor het hele behandeltraject

Voorbeeld 2

  • Start behandeling: 1 mei 2021
  • Einde behandeling: 12 februari 2022
  • Eigen risico: het eigen risico van 2021 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2021 plaatsvindt, het eigen risico van 2022 wordt aangesproken voor het deel van de behandeling dat in 2022 plaatsvindt (van 1 januari 2022 tot en met 12 februari 2022).

 

De behandelaar kan u informeren over de financiële consequenties en het eigen risico in relatie tot de startdatum van de behandeling. De behandelaar mag u hierover echter niet adviseren. De behandelaar kan wel vanuit zorginhoudelijke redenen een advies geven. Als hij het belangrijk vindt dat u zo snel mogelijk start met de behandeling, dan mag hij u dat vanuit goed hulpverlenerschap adviseren. Daarbij zal hij u informeren over mogelijke financiële consequenties, maar dit speelt geen rol bij zijn advies.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om de zorg te bieden die u nodig heeft. Ik hecht veel belang aan tevredenheid van mijn cliënten en het leveren van kwalitatief goede behandelingen. Het kan uiteraard voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of suggesties heeft voor verbetering. Bespreek uw klacht dan in eerste instantie met mij, uw behandelend psycholoog. Samen kan er gekeken worden naar een passende oplossing voor het probleem. Mocht het niet lukken om er met mij uit te komen dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVVP.

 

LVVP

 

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere vrijgevestigde GGZ aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Daarin wordt beschreven op welke manier de praktijk ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Dit kwaliteitsstatuut is toegankelijk voor iedereen. Psychologiepraktijk Salland beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u via de link hieronder inzien. Desgewenst kunt u deze ook inzien op de  praktijk.

Kwaliteitsstatuut
kwaliteitsstatuut.pdf (86.93KB)
Kwaliteitsstatuut
kwaliteitsstatuut.pdf (86.93KB)
Privacy

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. De huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Dit gebeurt alleen nadat er door u toestemming is gegeven middels het toestemmingsformulier.

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft. Er zal vooraf met u doorgenomen worden om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als u mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. Ook als u toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken, moet ik mijn eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is.

Zie tevens het privacy beleid psychologiepraktijk Salland  

Landelijke dbc-informatiesysteem (DIS)

DIS is het landelijke dbc-informatiesysteem. De gegevens die in het DIS verzameld worden, zijn van groot belang voor het volgen van ontwikkelingen in de zorg. In dit systeem worden gegevens opgeslagen over onder andere diagnose en behandeling. Het dbc-informatiesysteem bevat geen persoonlijke gegevens zoals uw naam, adres en woonplaats. Ik ben verplicht om gegevens (de ‘minimale dataset’) te verstrekken aan het DIS. Als u hiertegen bezwaar hebt, kunt u de bovengenoemde privacyverklaring ondertekenen. Ik verstrek dan geen gegevens aan het DIS. 

Bewaartermijn van uw dossier

De gegevens worden bewaard in een dossier welke, volgens de wettelijke voorschriften, 20 jaar bewaard wordt. U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen. U hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie heeft gevraagd, dan mag ik u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht (tenzij deze gegevens door uzelf zijn verstrekt). Ik zal u daar in dat geval over informeren.

Recht op correctie en aanvulling

Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Ik gebruik hiervoor een beveiligd e-mailprogramma via Therapieland waarvoor ik u aanmeld.