Psychologiepraktijk Salland
Deskundig in EMDR en cognitieve gedragstherapie

Informatie 

Kosten en vergoedingen 2023/2024

Psychologiepraktijk Salland biedt zorg vanuit de Generalistische Basis GGZ. Deze is gericht op kortdurende, generalistische behandeling van mensen met niet-complexe psychische aandoeningen. Indien er een diagnose gesteld kan worden kunnen de kosten (deels) gedeclareerd worden bij uw de zorgverzekeraar. Er moet een verwijsbrief van de huisarts aanwezig zijn. 

Verzekerde zorg

De praktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten. U krijgt per maand een factuur van de sessies van die maand. U kun deze factuur zelf indienen bij de zorgverzekeraar. Het totaalbedrag van de factuur maakt u naar uw behandelaar over. De praktijk hanteert de tarieven die door beroepsverenigingen overeen zijn gekomen met de Nederlandse Zorgautoriteit (Nza) en zijn onder andere te raadplegen op de Nza website (Ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II Gezondheidszorgpsycholoog (Wet Big artikel 3)  en tevens hier in te zien:   

 De duur van een consult bepaalt het tarief. Een intakegesprek (diagnostiek) duurt 60 tot 90 minuten en een behandelconsult duurt 45 tot 60 minuten.  Uw verzekeraar is ook zonder een dergelijk contract gehouden een deel van de psychologische hulp te vergoeden (m.u.v. uw eigen risico). De verzekeringen hanteren een percentage van het maximale NZA-tarief. Dit betekent in de praktijk dat er minimaal 60% en maximaal 100% vergoed wordt van een behandeling. Ieder jaar neemt het aantal restitutiepolissen helaas verder af en we zien dat restitutie-polissen voor de GGZ in 2024 een zeldzaamheid zijn geworden. Voor het exacte percentage dat door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, verwijs ik u naar de site van de Contractvrije Psycholoog én u wordt geadviseerd hierover contact te hebben met uw zorgverzekeraar zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Let op: in 2024 veranderen diverse verzekeraars de voorwaarden in de polis dus laat u informeren over mogelijke financiële consequenties. Hou echter in alle gevallen rekening met jouw minimale eigen risico van 385 euro.

Onverzekerde zorg

Wilt u vanwege privacy-overwegingen of om een andere reden gesprekken ontvangen zonder verwijzing van uw huisarts? Of blijkt na het eerste gesprek dat er geen diagnose bij u gesteld wordt, maar u wilt toch behandeling? Dat kan, de kosten komen dan voor uw eigen rekening of eventueel uit een aanvullende verzekering. 

Te laat afzeggen

Een wijziging of annulering van een afspraak kan alleen met een legitieme reden. Wanneer u uw afspraak wilt wijzigen kunt u dit per mail of telefonisch doen, minimaal 24 uur van tevoren. Buiten openingstijden kunt u een voicemailbericht achterlaten. Wanneer u niet op tijd afbelt of niet op uw afspraak verschijnt, ben ik genoodzaakt het no-show tarief in rekening te brengen per niet nagekomen afspraak. Het no show tarief bedraagt €68,-Deze kosten worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar en zijn geheel voor eigen rekening.

Waarom eigenlijk een rekening?
Soms komt er iets dringends tussen een afspraak of bent u de afspraak vergeten. Dat kan gebeuren. Wanneer u een afspraak heeft gemaakt en die gaat niet door, kan ik doorgaans niet meer iemand anders zien op die tijd. Door u een rekening te sturen van 68 euro voor de afspraak die niet is doorgegaan, bereken ik circa de helft van het gesprek aan u door. Ik neem daarmee dus tegelijk de andere helft van de kosten voor mijn rekening.

Klachtenregeling

Ik doe mijn uiterste best om de zorg te bieden die u nodig heeft. Ik hecht veel belang aan tevredenheid van mijn cliënten en het leveren van kwalitatief goede behandelingen. Het kan uiteraard voorkomen dat u ergens ontevreden over bent of suggesties heeft voor verbetering. Bespreek uw klacht dan in eerste instantie met mij, uw behandelend psycholoog. Samen kan er gekeken worden naar een passende oplossing voor het probleem. Mocht het niet lukken om er met mij uit te komen dan kunt u contact opnemen met een klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVVP.

LVVP

 

 

Kwaliteitsstatuut

Vanaf 1 januari 2017 is iedere vrijgevestigde GGZ aanbieder wettelijk verplicht om over een kwaliteitsstatuut te beschikken. Daarin wordt beschreven op welke manier de praktijk ervoor zorgt dat er wordt voldaan aan de wettelijke verplichtingen. Dit kwaliteitsstatuut is toegankelijk voor iedereen. Psychologiepraktijk Salland beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut. Deze kunt u via de link hieronder inzien. 

Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut.pdf (98.56KB)
Kwaliteitsstatuut
Kwaliteitsstatuut.pdf (98.56KB)Privacy

Als GZ-psycholoog heb ik een beroepsgeheim, wat betekent dat hetgeen u mij vertelt vertrouwelijk is. De huisarts wordt bij aanvang en beëindiging van de behandeling op de hoogte gesteld middels een brief, mits u daar geen bezwaar tegen heeft. Ook kan het zijn dat er tussendoor overleg plaats vindt met de huisarts. Dit gebeurt alleen nadat er door u toestemming is gegeven middels het toestemmingsformulier.

Informatie aan derden wordt alleen verstrekt wanneer u daar toestemming voor geeft. Er zal vooraf met u doorgenomen worden om welke informatie het gaat en voor welk doel deze wordt gebruikt. Denk aan een verzoek van een bedrijfsarts, een arbeidsongeschiktheidsverzekeraar of een letselschadeverzekeraar. Als u mij toestemming hebt gegeven, dan maak ik daarvan een notitie in het dossier. Bij bezwaar zal ik de informatie niet verstrekken. In mijn rol als (voormalig) behandelaar mag ik alleen feitelijke informatie geven, zoals gegevens over de diagnose en de duur van de behandeling. Ik mag bijvoorbeeld geen verwachtingen of vermoedens uitspreken noch oordelen geven voor een ander doel dan een zorgdoel, bijvoorbeeld een materieel of juridisch doel. Ook als u toestemming geeft om informatie aan derden te verstrekken, moet ik mijn eigen afweging maken of dit gezien mijn beroepsgeheim geoorloofd is. Ik kan dan alsnog besluiten om geen informatie te verstrekken als dit naar mijn oordeel de behandeling kan tegenwerken of schadelijk voor u kan zijn. Meer hierover kunt u lezen in de richtlijn voor gezondheidsverklaringen van de LVVP.

In het kader van intervisie, supervisie of consultatie maak ik alleen gebruik van gegevens waaruit uw identiteit niet af te leiden is. Zie tevens het privacy beleid psychologiepraktijk Salland  


Zorgvraagtypering GGZ (NZa)

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vraagt zorgverleners met enige regelmaat welke zorgvragen ze krijgen en welke behandelingen ze geven. Met die gegevens kan Nederland de zorg aanpassen op wat nodig is. Dat helpt de zorg voor iedereen betaalbaar en beschikbaar te houden. De NZa vraagt nooit om uw persoonlijke gegevens zoals naam, adres en bsn-nummer. Ze vragen alleen om globale informatie over de zorgvraag en de behandeling. Deze informatie kunnen en mogen ze niet persoonlijk aan u koppelen. In de informatiekaart 'Informatiestromen in het zorgprestatiemodel en privacy' ziet u precies welke informatie de NZa opvraagt. U bepaalt zelf of u uw gegevens met de NZa deelt. 


Bewaartermijn van uw dossier

De gegevens worden bewaard in een dossier welke, volgens de wettelijke voorschriften, 20 jaar bewaard wordt. U hebt recht om uw dossier in te zien en u kunt om een kopie vragen. U hebt recht op één gratis kopie. Voor een tweede kopie mag ik op basis van de administratieve kosten wel een redelijke vergoeding vragen. Als u digitaal om een kopie heeft gevraagd, dan mag ik u ook digitaal een kopie van uw dossier verstrekken. Als gegevens van anderen, zoals uw partner of kind, in hetzelfde dossier zijn genoteerd, dan heeft dit gevolgen voor uw inzagerecht (tenzij deze gegevens door uzelf zijn verstrekt). Ik zal u daar in dat geval over informeren. 

Recht op correctie en aanvulling

Als u vindt dat bepaalde gegevens in uw dossier niet kloppen, dan kunt u mij vragen deze te wijzigen, corrigeren of aan te vullen. Het gaat hierbij alleen om feitelijke onjuistheden; wijzigen of corrigeren van mijn professionele oordeel is niet mogelijk. Wel kan ik, indien u dat wenst een aanvullende verklaring met uw eigen visie in het dossier opnemen. Waren de genoteerde gegevens volgens u op dat moment niet relevant, maar wilt u ze toch bewaren, dan kunt u verzoeken deze af te schermen voor medewerkers.

Veilige communicatie

Om buiten de afgesproken behandelsessies om veilig met elkaar te communiceren, raad ik u aan om geen persoonlijke informatie rondom de behandeling naar mij te e-mailen, whatsappen of facetimen. Dat kan alleen als de verbinding is beveiligd. Via het cliëntportaal is er een mogelijkheid om veilig te communiceren.